Warunki korzystania z serwisu

Umowa użytkownika

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania (OWK) oraz informacje o ochronie prywatności mają zastosowanie do każdego użytkownika niniejszej witryny internetowej udostępnianej przez Boehringer Ingelheim, niezależnie od miejsca uzyskiwania dostępu.

Adresaci

Niniejsza witryna internetowa stanowi międzynarodowe źródło informacji o charakterze ogólnym. W związku z tym dostarczane treści mają charakter międzynarodowy i nie są przeznaczone dla użytkowników docelowych w żadnym konkretnym kraju. Należy pamiętać, że informacje specyficzne dla danego kraju mogą być bardziej odpowiednie dla użytkownika i w niektórych przypadkach mogą różnić się od ogólnych informacji podanych w tej witrynie. W szczególności dostarczone informacje o statusie zatwierdzenia i etykietach zatwierdzonych produktów mogą się różnić w zależności od kraju, a szczegółowe informacje dotyczące danego kraju mogą być dostępne w takim kraju.

Należy pamiętać, że ta witryna internetowa nie jest przeznaczona dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Niektóre sekcje lub cała ta witryna internetowa mogą być przeznaczone wyłącznie dla określonych użytkowników (np. pracowników służby zdrowia). Takie strony lub ich części będą wyraźnie oznaczone. Aby uzyskać dostęp do treści z ograniczonym dostępem, użytkownicy będą musieli potwierdzić, że są kwalifikowanymi użytkownikami lub w inny sposób należą do grupy docelowej.
 
Uzyskując dostęp do niektórych treści o ograniczonym dostępie, użytkownik gwarantuje, że jest do tego upoważniony zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Korzystanie z zawartości

Cała zawartość tej witryny stanowi własność spółek z grupy kapitałowej Boehringer Ingelheim i jest chroniona prawem autorskim. Zezwolenie na korzystanie z dokumentów (takich jak opracowania, komunikaty prasowe, arkusze danych i często zadawane pytania) z tej witryny internetowej jest udzielane pod warunkiem, że (1) niniejsza informacja pojawi się we wszystkich kopiach i w szczególności pojawi się w nich zarówno informacja o prawach autorskich, jak i niniejsza informacja o zezwoleniu, (2) korzystanie z takich dokumentów z tej witryny będzie służyć wyłącznie celom informacyjnym, medialnym i niekomercyjnym lub osobistym, a dokumenty nie będą kopiowane ani publikowane na żadnym komputerze sieciowym ani transmitowane w mediach komercyjnych oraz (3) nie będą dokonywane żadne modyfikacje jakichkolwiek dokumentów. Używanie dokumentów do jakichkolwiek innych celów jest zabronione i może podlegać surowym sankcjom cywilnym i kryminalnym. Naruszenia będą ścigane.

Powyższa zgoda nie obejmuje korzystania z projektu lub układu witryny internetowej firmy Boehringer Ingelheim ani żadnej innej witryny internetowej będącej własnością, obsługiwanej, licencjonowanej lub kontrolowanej przez jedną ze spółek grupy kapitałowej Boehringer Ingelheim. Ponadto elementy tej witryny są chronione prawem autorskim oraz przepisami dotyczącymi wzornictwa produktowego, znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji oraz innymi przepisami i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w całości lub w części. Żadne znaki towarowe, logo, grafiki, dźwięki ani obrazy z tej witryny internetowej nie mogą być kopiowane ani retransmitowane, z wyjątkiem przypadków określonych w punktach 1-3 powyżej lub o ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez konkretną spółkę Boehringer Ingelheim, która jest właścicielem takich praw.
 
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Informacja o znakach towarowych

Nazwy handlowe produktów Boehringer Ingelheim, o których mowa w niniejszej witrynie, niezależnie od tego, czy są zapisane pogrubionym fontem, czy też z symbolem znaku towarowego ®, są znakami towarowymi podmiotów grupy kapitałowej Boehringer Ingelheim lub jej licencjodawców. Nazwy istniejących przedsiębiorstw i produktów wymienione w niniejszej witrynie mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Używanie tych znaków towarowych, nazwy Boehringer Ingelheim i logo firmy, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej witrynie, jest wyraźnie zabronione i może stanowić naruszenie prawa karnego. W różnych krajach produkty omawiane w niniejszej witrynie mogą mieć różne nazwy handlowe, etykiety, sposób prezentacji produktu i dawkę. W przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień prosimy o kontakt z naszym lokalnym podmiotem stowarzyszonym.

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

Grupa kapitałowa Boehringer Ingelheim nie składa żadnych oświadczeń dotyczących przydatności informacji zawartych w dokumentach i powiązanych grafikach opublikowanych w tej witrynie do jakichkolwiek celów. Wszelkie te dokumenty i materiały graficzne są udostępniane w stanie takim, w jakim są, bez jakichkolwiek gwarancji.
 
Grupa kapitałowa Boehringer Ingelheim niniejszym zrzeka się wszelkich oświadczeń, gwarancji i warunków w odniesieniu do tych informacji, w tym wszelkich gwarancji dorozumianych, przydatności do określonego celu, praw własności oraz nienaruszania praw innych podmiotów. Wszelki dostęp i korzystanie z nich oraz ich zawartości odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W żadnym wypadku podmioty należące do grupy kapitałowej Boehringer Ingelheim nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, czy występuje na podstawie zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z informacji dostępnych w tej witrynie lub działania na ich podstawie.

Wszelkie informacje zawarte w tej witrynie (w tym informacje o produktach, chorobach i ich leczeniu) nie mają na celu zastąpienia konsultacji z lekarzem. Niniejsza witryna w żaden sposób nie ma na celu oferowania diagnozy medycznej ani porad dotyczących leczenia konkretnego pacjenta. W przypadku potrzeby uzyskania porady dotyczącej konkretnego problemu zdrowotnego należy skonsultować się z lekarzem.

Dokumenty i powiązane grafiki publikowane w niniejszej witrynie mogą zawierać nieścisłości techniczne, błędy typograficzne i inne. Zawartość może być zmieniana i/lub usuwana w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Grupa kapitałowa Boehringer Ingelheim może w dowolnym momencie wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w produktach i/lub programach opisywanych w niniejszej witrynie.

Informacje o oprogramowaniu, dokumentach i usługach dostępnych w witrynie

W żadnym wypadku grupa kapitałowa Boehringer Ingelheim nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, czy występuje na podstawie zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania lub działania oprogramowania, dokumentów, świadczenia lub nieświadczenia usług lub informacji dostępnych w tej witrynie.

Odnośniki do witryn stron trzecich

Niektóre odnośniki zawarte w tej witrynie pozwalają opuścić witrynę Boehringer Ingelheim i odwiedzić zewnętrzne witryny internetowe. O ile nie wskazano inaczej w stopce zewnętrznej witryny internetowej, powiązane witryny nie są kontrolowane przez Boehringer Ingelheim i żaden podmiot grupy kapitałowej Boehringer Ingelheim nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takiej powiązanej witryny lub jakiegokolwiek odnośnika zawartego w takiej powiązanej witrynie ani za jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje takich witryn. Żaden podmiot z grupy kapitałowej Boehringer Ingelheim nie jest odpowiedzialny za webcasting ani żadną inną formę transmisji otrzymywaną z jakiejkolwiek powiązanej witryny. Odnośniki te są udostępniane wyłącznie dla wygody, a umieszczenie jakiegokolwiek odnośnika nie oznacza poparcia ze strony grupy kapitałowej Boehringer Ingelheim. W szczególności firma Boehringer Ingelheim nie jest w stanie całkowicie i stale monitorować powiązanych witryn internetowych stron trzecich pod kątem naruszeń prawa. W związku z tym Boehringer Ingelheim nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ani inne aspekty informacji zawartych w tej witrynie. Boehringer Ingelheim ponosi odpowiedzialność, jeśli w ogóle, tylko w zakresie, w jakim wiedziała o treściach niezgodnych z prawem, a zapobieżenie ich wykorzystywaniu było technicznie możliwe i uzasadnione. Oświadczenie o ochronie danych dotyczące niniejszej witryny internetowej nie ma zastosowania do takich powiązanych witryn internetowych.

Zapytania, opinie i treści generowane przez użytkowników

Zapytania i inne opinie kierowane do Boehringer Ingelheim za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej nie powinny zawierać pytań dotyczących osobistych kwestii zdrowotnych lub konkretnych produktów dostępnych wyłącznie na receptę. W takich sprawach należy zwrócić się do odpowiedniego lekarza.

W zakresie, w jakim witryna internetowa pozwala na zamieszczanie w niej treści generowanych przez użytkowników (np. komentarzy, pytań lub odpowiedzi w dyskusjach itp.), należy upewnić się, że takie treści są uczciwe, dokładne, nie wprowadzają w błąd, nie mają charakteru promocyjnego, są niekomercyjne, nieszkodliwe i zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Będziemy regularnie monitorować takie treści i usuwać treści niezgodne z przepisami bez powiadomienia.
 
Wszelkie zapytania, opinie i treści generowane przez użytkowników (w tym pytania, komentarze, sugestie itp.) uznaje się za niezastrzeżone i jawne. Grupa kapitałowa Boehringer Ingelheim nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji i ma swobodę powielania, wykorzystywania, ujawniania i rozpowszechniania tych informacji bez ograniczeń, z zastrzeżeniem, że w przypadkach, w których wymagają tego obowiązujące przepisy dotyczące prywatności, będzie to następować wyłącznie w formie zanonimizowanej. Użytkownik wyraża zgodę na monitorowanie przez nas wszystkich takich informacji do celów nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i innych celów regulacyjnych oraz na dokonywanie odpowiednich zawiadomień. Możemy skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania dalszych informacji, jeśli będzie to wymagane.

Spory i skargi

Grupa kapitałowa Boehringer Ingelheim jest członkiem Międzynarodowej Federacji Producentów i Stowarzyszeń Farmaceutycznych („IFPMA”), która reprezentuje polegające na badaniach firmy biofarmaceutyczne oraz regionalne i krajowe stowarzyszenia na całym świecie. IFPMA opowiada się za polityką i praktykami, które zachęcają do dokonywania odkryć i zapewniania ludziom na całym świecie dostępu do leków i szczepionek, które ratują życie i poprawiają jego jakość.
 
Wszelkie skargi i spory związane z niniejszą witryną internetową lub niniejszymi OWK będą rozpatrywane w zakresie, w jakim ma to zastosowanie i jest możliwe zgodnie z Kodeksem Postępowania IFPMA, który można pobrać z witryny internetowej IFPMA.

Kanały informacyjne RSS

Korzystanie z kanałów informacyjnych RSS grupy Boehringer Ingelheim podlega niniejszym OWK. Boehringer Ingelheim zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia tej usługi w dowolnym momencie.

Scroll to Top